Lập trình hướng đối tượng PHP , Hiển thị danh sách sản phẩmLập trình hướng đối tượng PHP , Tạo class và kết nối với MYSQL
Lập trình hướng đối tượng PHP , Tạo class và kết nối với MYSQL
Lập trình hướng đối tượng PHP , Ôn tập tạo CSDL – Quản lý sản phẩm [Buổi 1] Lập trình hướng đối tượng PHP , Thêm , sửa , xóa PHP OOP
Quản lý sản phẩm thực hiện : Thêm , sửa , xóa sản phẩm , hiển thị danh sách , chi tiết sản phẩm .

Thực hành Quản lí sinh viên [ Buổi 1] – Lập trình hướng đối tượng Java
Tạo lớp SinhVien gồm có các thuộc tính :
Mã sinh viên, họ tên, năm sinh, điểm kì 1, điểm kì 2 .

– Viết hàm tạo cho các thuộc tính của sinh viên.tin sinh viên .
– Tạo phương thức TinhDiemDT để lưu trữ điểm TB:
Điểm TB = ( Điểm kì 1 + Điểm kì 2) /2;
Tạo class QLSV chứa hàm main thực hiện các công việc sau :
Nhập vào n sinh viên trong danh sách.
– Tìm sinh viên có điểm TB cao nhất .
– Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên.
– Hiển thị những sinh viên đạt học bổng
– Hiển thị tất cả sinh viên ra màn hình .
Yêu cầu : Xử lí ngoại lệ .

Nguồn: https://svdpch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://svdpch.org/cong-nghe/

1 thought on “Lập trình hướng đối tượng PHP , Hiển thị danh sách sản phẩm”

Leave a Comment